...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

            หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

  

         วิสัยทัศน์

           โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


          พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

         เป้าหมาย

  • ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ
  • ครูมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ชุมชนได้รับการบริการด้านการศึกษาและบริการด้านอื่น ๆ เต็มตามศักยภาพ

      
  
ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
เชื่อมโยงเว็บความรู้
  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com