...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

            หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

 


 

โครงสร้างการบริหารงาน

                                                   

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผู้อำนวยการ สมาคมศิษย์เก่า, ครูและผู้ปกครอง
                     
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน             ตรวจสอบภายใน
                            
                             
กลุ่มงานวิชาการ        กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป  
      กลุ่มงานนโยบายและแผน   กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

            กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา
  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

1 งานสำนักงาน

2 งานพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา

3 งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้

4 งานวัดผล ประเมินผลและ   เทียบโอนผลการเรียน

5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

6 งานนิเทศการศึกษา

7 งานแนะแนวการศึกษา

8 งานส่งเสริมความรู้ด้าน
 วิชาการแก่ครู บุคลากร
  โรงเรียน และชุมชน

9 งานประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการ กับโรงเรียนอื่น

10 งานส่งเสริม และสนับสนุน
งาน วิชาการแก่ บุคคล
ครอบครัวองค์กร  หน่วยงาน
และ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

11 งานประสานและพัฒนา
เครือข่าย การศึกษา

12 งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน

13.  งานรับนักเรียน        

14 งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน

1.  งานสำนักงาน

2.  งานดำเนินธุรการ

3.  งานเลขานุการคณะ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

4.  งานจัดระบบการ
บริหารและพัฒนา
องค์กร

5.  งานส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร
และบริหารทั่วไป

6.งานประสานส่วนราชการ
กับ เขตพื้นที่การ ศึกษา
และหน่วยงานอื่น

7.  งานเวรยาม  สถานที่ราชการ

8.  งานสวัสดิการครู

9.  งานระดมทรัพยากร
และ การลงทุนสหกรณ์

10.  งานบริหารการเงิน
การบัญชี

11.  งานบริหารวัสดุและสินทรัพย์

12.  งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

13.  งานวางแผนอัตรา
กำลัง และ การ กำหนด ตำแหน่ง

14.  งานสรรหาและ
การบรรจุ แต่งตั้ง
กรรมการ โรงเรียน

15.  งานเสริมสร้าง
ประสิทธ ิภาพ ในการ
ปฏิบัติ ราชการ
เครื่องราชฯ

16.  วินัยและการรักษา
วินัยการ ออกจากราชการ

1.  งานสำนักงาน

2.  งานจัดทำและเสนอขอ
งบประมาณ

3.  งานจัดสรรงบประมาณ

4.  งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การใช้เงิน และผลการดำเนินงาน

5.  งานจัดระบบการ
ควบคุมภาย ในหน่วยงาน

6. งานพัฒนาระบบการ
ประกัน คุณภาพภายใน
และการ รองรับประเมิน
จาก ภายนอก

7.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.  งานพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ

1.  งานสำนักงาน

2.  งานจัดทำและเสนอ
ของบประมาณ

3.  งานจัดสรรงบประมาณ

4.  งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการใช้เงิน และผลการดำเนินงาน

5.  งานจัดระบบการ
ควบคุม ภายในหน่วยงาน

6.  งานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ ภายใน และการรองรับประเมิน
จาก ภายนอก

7.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.  งานพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ


1.  งานสำนักงาน

2.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.  งานส่งเสริมสนับ
สนุน และ ประสานงาน
การ ศึกษาของ บุคคล
องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบัน สังคมอื่นที่ จัด
การศึกษา

4.  งานส่งเสริม สนับ
สนุน และ ประสานงาน
การ ศึกษาในระบบ
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย

5.  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

6.  งานปกครองและ
แก้ไขพฤติกรรม นักเรียน

7.  งานควบคุมและ
ป้องกันพฤติกรรมนักเรียน

8.  งานส่งเสริมประชาธิปไตย
และสภานักเรียน

 


 

  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com