...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

              หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

 


บุคลากร 15 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร 1 คน
ครูสายผู้สอน 12 คน
ลูกจ้างประจำ 2 คน

   

 
ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
         
   
   

นางอารี สีขำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  นางเกษราภรณ์ ภักตร์เขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 
นายพรชัย อ่อนสำลี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
         
         
นายวุฒินันท์ พิมพ์เนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานอาคารสถานที่,งานพลานามัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุชศึกษาและพลศึกษา


 
นางรัตนา อ่อนสำลี
ครูชำนาญการพิเศษ
งานการเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางสาวบังอร มีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
งานอนามัยโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
         
         

นางปิติรัตน์ พิมพ์เนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
นางสาวเบญจมาศ หมากผิน
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว,งานห้องสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  นางวชิราภรณ์ บุตรดา
ครูชำนาญการพิเศษ
งานธุรการ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
         
         

นายชัยพล กันศิริ
ครูชำนาญการ
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

 
นายชเนศ เหมกมลพันธ์
ครูชำนาญการ
งานวัดผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นายเฉลิมวุฒิ จงเจริญพร
ครู คศ.1
งานพัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
         
         
 
นายพงศ์ศักดิ์ พันธ์ไชยา
ช่างไฟฟ้า
ลูกจ้างประจำ
      นายประดิษฐ์ พลขันธ์
ช่างไม้
ลูกจ้างประจำ
  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com