...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

          หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

  

ข้อมูลทั่วไป

         โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา ขนาดเล็ก
ก่อตั้งและเปิดทำการเมื่อ วันที่  29   มกราคม   2534 ตั้งอยู่เลขที่  91 
หมู่  6    ถนนนครไทย-ด่านซ้าย      ตำบลบ่อโพธิ์     อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึาษา เขต 39
        เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
        มีเขตพื้นที่บริการ  6  หมู่บ้าน ได้แก่   บ้านนาตาดี    บ้านป่ารวก 
บ้านน้ำเลา  บ้านแก่งทุ่ง  บ้านโคกคล้าย

ประวัติการก่อตั้ง

      โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา เริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2532
ซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ขณะนั้น นายประถม   ทองคำพงษ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
และได้มอบหมายให้  นายบัญชา   พร้าโมต  อาจารย์ 2 ระดับ 6
โรงเรียนนครไทย ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาของโรงเรียนนครไทย
ช่วงปีการศึกษา 2532-2533
      ในระหว่างเป็นสาขาของโรงเรียนนครไทย  ตำบลบ่อโพธิ์ 
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนกระทำดังนี้

  • หัวหน้าสาขา  ปฏิบัติการสอนเป็นประจำ
  • ครูจากโรงเรียนนครไทยหมุนเวียนเปลี่ยนไปปฏิบัติการสอน
  • ใช้วิทยากรท้องถิ่นร่วมดำเนินงานจัดการเรียนการสอน

       ในปีการศึกษา 2532 นั้น มีจำนวนนักเรียน 1 ห้องเรียนและใช้อาคาร
ชั่วคราวโดย ความร่วมมือจากชุมชน และกรมสามัญศึกษาได้บรรจุอาจารย์ 2 คน
จนถึงวันที่  29  มกราคม  2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน
โดยใช้ชื่อว่า       “โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา”     โดยมีครูปฏิบัติการสอน 6 คน
ผู้บริหาร  1 คน   รวมเป็น 7 คน
       ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษานั้นรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน  1  ห้องเรียน
      ปัจจุบันปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา มีจำนวนนักเรียน 194  คน
มี ว่าที่ ร้อยตรีประดิษฐ์ คำผงแดง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการในสาย
ปฏิบัติการสอน 12  คน นักการภารโรง  2  คน 


      
  
ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
เชื่อมโยงเว็บความรู้
  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com