...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

              หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

  

ผู้บริหารโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา

ชื่อ-สกุล     ว่าที่ ร.ต. ประดิษฐ์  คำผงแดง
ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกิดวันที่      5   กรกฎาคม    2502

การศึกษา
  - วุฒิ    มัธยมศึกษาปีที่1-5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 2517-2522
  - วุฒิ    ปริญญาตรี...(วท.บ.)   วิชาเอก...คณิตศาสตร์...
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  2522-2525
  - วุฒิ    ปริญญาโท...(กศ.ม.)   วิชาเอก...บริหารการศึกษา..
             มหาวิทยาลัยเรศวร  2541-2542

ประสบการณ์การรับราชการ
- 2526-2534 อาจารย์ 1 โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
                    สังกัดกรมสามัญศึกษา
- 2535-2537 อาจารย์ 2  โรงเรียนชาติตระการวิทยา  อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
                    สังกัดกรมสามัญศึกษา
- 2538-2547 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชาติตระการวิทยา อ.ชาติตระการ
                    จ.พิษณุโลก   สังกัดกรมสามัญศึกษา
- 2548-2550 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก
                     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
- 2551-2553 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน  อ.ชาติตระการ   
                     จ.พิษณุโลก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                     พิษณุโลก เขต 3
- 2554-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง..ผู้อำนวยการ.โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อ.นครไทย                     จ.พิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39   

ประสบการณ์อื่น ๆ

  • วิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
  • วิทยากรอาวุโส โครงการ Intel Teach to the Future

      
  
ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
เชื่อมโยงเว็บความรู้
  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com