...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

      หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน
ประกอบด้วย

   นายสมพงษ์ ดอกคำ
นายก อบต.บ่อโพธิ์
ประธานกรรมการ

   
         
   
   


นายคะนอง โสคำภา
รองนายก อบต.บ่อโพธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

พระอธิการสมพาน สุชาโต
ผู้แทนองค์การศาสนา
กรรมการ
 

ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
         
         


นางกิ่งไผ่ หุมเพียง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
 

นายพรชัย อ่อนสำลี
ครู คศ.3
ผู้แทนครู

 

นายม่วง ตาสี
ผู้แทนองค์กรชุมชน
         
         


นายไพรบูรณ์ บุญอาจ
ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา
ผู้แทนศิษย์เก่า     

ผู้แทนผู้ปกครอง

         
         


  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com